Looksus Akademia Piękna

Regulamin świadczenia usług

Szanowni Klienci!

W trosce o bezpieczeństwo, a także w celu stałego podwyższania jakości świadczonych usług prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem przed przystąpieniem do korzystania z naszych usług. Regulamin ten określa zasady korzystania z oferty gabinetu LOOKSUS AKADEMIA PIĘKNA.

Zapisy ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w LOOKSUS AKADEMIA PIĘKNA, zwanego dalej „Gabinetem”. Klienci mają obowiązek zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do zabiegu kosmetycznego, zwanego dalej „Zabiegiem”. Skorzystanie z usługi wykonanej w LOOKSUS AKADEMIA PIĘKNA oznacza akceptację Regulaminu bez konieczności jego podpisania.

2. Klientem gabinetu może być osoba pełnoletnia. Dopuszcza się korzystanie z Zabiegów przez osoby niepełnoletnie pod opieką i za wyraźną zgodą rodzica lub opiekuna ustawowego.

3. Godziny otwarcia Gabinetu są ruchome i ulegają zmianom w zależności od potrzeb klientów.

Rezerwacje i zadatki

1. Rezerwacji terminu można dokonać wyłącznie osobiście dzwoniąc pod numer recepcji tel. 519 553 993 lub w Gabinecie tj. Gdańsk ul. Mariana Kołodzieja 55/lok 48.

2. Osoba umawiająca się na Zabieg zobowiązana jest do podania prawdziwego imienia i nazwiska, zgodnego z dokumentem tożsamości oraz aktualnego numeru telefonu, a podczas pierwszej wizyty w gabinecie do wyrażenia pisemnej zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych.

3. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów Gabinetu jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez LOOKSUS AKADEMIA PIĘKNA zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Gabinet nie będzie przekazywał danych innym instytucjom, firmom i osobom.

4. Rezerwacja terminu wizyty wiąże się z obowiązkiem uiszczenia zadatku w wysokości 50 zł (rezerwacja do 400 zł) lub 100 zł (rezerwacja powyżej 400 zł) na wskazane konto bankowe lub osobiście w Gabinecie, w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia rezerwacji. W chwili płatności za wykonany Zabieg, jego cena zostaje pomniejszona o kwotę zadatku. W sytuacjach losowych tylko raz zadatek można przepisać na inny termin, pod warunkiem skutecznego poinformowania telefonicznego lub SMS minimum 24 godziny przed planowanym Zabiegiem. Niewpłacony zadatek skutkuje automatycznym anulowaniem terminu.

5. W przypadku spóźnienia większego niż 15 minut, nieodwołania wizyty wcześniej niż 24 h przed planowanym Zabiegiem, posiadania przeciwwskazań do wykonania Zabiegu, z którymi można się zapoznać na stronie internetowej looksusgdansk.pl, , zadatek przepada, ponieważ w trosce o prawidłowe procedury zabiegowe, bezpieczeństwo i zdrowie Klientów mam prawo odmówić wykonania Zabiegu.

Świadczenie usług

1. Na zarezerwowany Zabieg należy zgłosić się najpóźniej na 5 minut przed umówioną godziną. Gabinet zachowuje prawo do niewykonania usługi Klientowi, którego czas spóźnienia przekracza 15 minut. Niezależnie od powyższego, za zgodą Klienta, w niektórych przypadkach, zabieg może zostać wykonany nawet mimo spóźnienia, z zastrzeżeniem, że poszczególne etapy Zabiegu zostaną skrócone, z wyjątkiem etapów, które mają określony, minimalny czas trwania. Za tak wykonany Zabieg należy się cena w pełnej wysokości.

2. W pomieszczeniach zabiegowych, z wyjątkiem pomieszczenia głównego, może przebywać tylko pracownik wykonujący Zabieg oraz Klient, dlatego na Zabiegi prosimy nie zabierać osób towarzyszących oraz dzieci. W sytuacjach losowych i niespodziewanych, chęć przyjścia z dziećmi prosimy zgłaszać telefonicznie.

3. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi kosmetycznej pracownik przeprowadza z Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby, tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia Zabiegu. Wykonanie niektórych zabiegów wymaga dodatkowej pisemnej zgody Klienta.

4. Klienci przed rozpoczęciem Zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu kosmetycznego (chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, neurologicznego, psychicznego, kostnego, skóry, o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, amalgamatach, metalowych implantach w ciele, przebytych udarach itd.). Klienci zobowiązani są także do poinformowania pracownika wykonującego Zabieg o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania Zabiegu.

5. Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia, fartuchu, okularach ochronnych i maseczce. Do zabiegów wykorzystuje się dodatkowo sterylne i jednorazowe: waciki, gaziki i serwety, które po użyciu podlegają utylizacji zgodnie z przepisami o niebezpiecznych odpadach medycznych. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku z użyciem autoklawu klasy medycznej. Stoły, blaty, fotele i podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.

6. W przypadku wątpliwości lub obaw związanych z wykonywanym Zabiegiem pracownicy są zobowiązani w sposób jasny, klarowny i rzetelny udzielić wyczerpującej informacji na temat wykonywanego Zabiegu oraz skutkach jego wykonania.

Płatność

1. Klienci są zobowiązani do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne. Aktualny cennik Zabiegów dostępny jest pod adresem: looksusgdansk.ploraz w Gabinecie.

2. Możliwe są następujące sposoby zapłaty: płatność gotówką i płatność kartą płatniczą.

Vouchery

1. Istnieje możliwość zakupu bonu upominkowego na wybrany Zabieg bądź określoną kwotę. Minimalna wartość vouchera wynosi 50 zł.

2. Osoba obdarowana bonem upominkowym zobowiązana jest do osobistego bądź telefonicznego zarezerwowania terminu, a w przypadku braku możliwości skorzystania z usługi może wymienić jego wartość na produkty kosmetyczne lub przepisać go na inną osobę po uprzedniej konsultacji z gabinetem.

3. Bon upominkowy ważny jest 3 miesiące od chwili zakupu i musi zostać zrealizowany przed upływem daty jaka na nim widnieje.

4. W przypadku braku odwołania zarezerwowanego terminu w ramach płatności bonem upominkowym przed upływem 24 godzin przed Zabiegiem, ten uznaje się za wykonany a voucher zrealizowany. Odwołanie Zabiegu może nastąpić poprzez powiadomienie telefoniczne lub wiadomość tekstową. Próba połączenia telefonicznego musi być skuteczna, tzn. odebrane połączenie telefoniczne przez pracownika gabinetu pod numerem 519 553 993. Nieskuteczne próby kontaktu nie będą uznane.

Odpowiedzialność

1. Klient ponosi odpowiedzialność finansową za świadome uszkodzenie bądź zniszczenie wyposażenia gabinetu kosmetycznego.

2. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki.

3. Gabinet nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione bez nadzoru.

4. Zatajanie chorób w wywiadzie przed planowanym Zabiegiem lub w formularzu zabiegowym skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie, a pracownicy Gabinetu zwolnieni są z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje.

5. Gabinet nie odpowiada za niezadowolenie z efektu końcowego Zabiegu, wynikające z subiektywnych odczuć Klienta, jeśli został on wykonany w sposób profesjonalny, zgodny ze sztuką kosmetyczną i w sposób nieustępujący ogólnie przyjętym standardom.

Reklamacje

1. Gabinet gwarantuje wykonywanie usług na najwyższym poziomie oraz odpowiednie przeszkolenie personelu do pracy na zajmowanym przez nich stanowisku, jak również posiadanie wszelkich wymaganych certyfikatów i zezwoleń na pracę.

2. Do 5 dni od wykonanej usługi Klient może zgłosić reklamację osobiście po wcześniejszym kontakcie telefonicznym i umówieniu wizyty lub kierując oświadczenie na adres mailowy looksusgdansk@gmail.com. Dopuszcza się złożenie reklamacji listem poleconym. Wskazane jest dołączenie do zgłoszenia dokumentacji zdjęciowej.

3. Podstawą do złożenia reklamacji jest dostarczenie dowodu w postaci paragonu fiskalnego, potwierdzenia zapłaty z terminala lub innego dowodu skorzystania z usługi.

4. Sytuacje, w których reklamacje uznaje się za bezzasadne: brak zadowalających efektów zabiegowych, pozabiegowe uszczerbki na zdrowiu wynikłe z zatajenia schorzenia lub przyjmowanych leków, mechaniczne uszkodzenie paznokcia, na skutek czego nastąpiło złamanie paznokcia lub odprysk lakieru, niestosowanie się do zaleceń pozabiegowych, na skutek czego doszło do niepożądanych komplikacji np. korzystanie ze słońca po zabiegach chemicznych/laserowych, brak higieny.

 Postanowienia końcowe

1. Na terenie całego Gabinetu obowiązuje zakaz palenia oraz używania wyrobów tytoniowych i nikotynowych, w tym papierosów elektronicznych, jak również obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innego rodzaju używek i środków odurzających.

2. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren gabinetu.

3. Z przyczyn losowych Gabinet zastrzega sobie możliwość anulowania wizyty bądź zmiany jej terminu, a Klientowi z tego tytułu nie przysługuje rekompensata.

4. Personel w uzasadnionych przypadkach może odmówić wykonania Zabiegu.

5. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

6. Wszelkie sprawy będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony.